English
CAUTARE:
 
 
Numar curent     Arhiva     Etica publicatiei     Domenii articole     Informatii autori     Colegiul editorial     Magazin     Contact
     
  Numarul 2/2013

Volumul 4 (2013), Nr. 2 - Vizualizare numar complet

Influenta utilizarii surselor regenerabile si a sistemelor de recuperare a caldurii asupra certificarii energetice a unei mari cladiri comerciale
The influence of renewable sources and heat recovery systems utilization on the energy performance certification for a large commercial building
Andrei Damian, Rodica Frunzulica

Lucrarea prezintă modul de elaborare al Certificatului de Performantă Energetică(CPE) pentru o clădire comercială de tip hypermarket avand o suprafată importantă situată în Bucureşti. Clădirea are o arie utilă totală de cca 25000 m2 (parter+mezanin), ce cuprinde mai multe magazine, un hypermarket şi localuri de preparare pentru alimente. La mezaninul clădirii se află si un grup de birouri destinat managementului local şi altor angajati ai complexului. Subsolul clădirii, de suprafată utilă încălzită de cca 22000 m2, este destinat exclusiv parcării maşinilor clientilor şi angajatilor. Clădirea este dotată cu un sistem complex de climatizare şi cuprinde solutii tehnice moderne pentru prepararea apei calde consum şi pentru iluminat. Aceste facilităti sunt legate de utilizarea surselor de energie regenerabile şi de sisteme de recuperare a căldurii. În vederea elaborării certificatului de performantă energetică pentru această clădire complexă, s-au utilizat metodele de calcul dezvoltate în cadrul metodologiei de calcul a performantei energetice a clădirilor şi instalatiilor aferente-Mc001/1,2,3-2007. Clasa energetică rezultata este clasa A, cea mai performantă dintre toate clasele energetice posibile. Este evident ca obtinerea acestei clase energetice a fost rezultatul utilizării în cadrul clădirii a surselor de energie regenerabile şi sistemelor de recuperare a căldurii.

Cuvinte cheie: certificat energetic, recuperarea căldurii, performanta energetică

The present paper deals with the elaboration of an Energy Performance Certificate for a large commercial building located in Bucharest. The building has a total useful area of about 20500 sqm (ground floor and mezzanine), containing mainly several shops, a large hypermarket and food preparation rooms. There is also a group of offices in the mezzanine part, conceived for the mall local management and staff. The building basement, having a total useful heated area of about 28000 sqm, is designed only for car parking purposes, for visitors and mall staff.The building is provided with a complex air conditioning system and some modern technical facilities for domestic hot water preparation and lighting. These facilities include the use of renewable energy sources and heat recovery systems. For the elaboration of the EPC for this complex building, it has been used the calculation method developed within the Romanian methodology for buildings energy performance-Mc001/1,2,3-2007.The energy class which had resulted from these calculations was class A, the best class within the EPC grid. It is obvious that this class was obtained as a result of the use of RES and heat recovery systems within the building.

Keywords: energy certificate, heat recovery, energy performance

Evaluarea rezistentei la compresiune a betonului din structuri in conformitate cu standardul SR EN 13791: 2007
Assessment of in-situ compressive strenght in structures according SR EN 13791:2007
Dan Paul Georgescu

Lucrarea prezintă metodele şi procedurile de evaluare a rezistentei la compresiune în situ a betonului din structuri, conform SR EN 13791: 2007. Sunt prezentate principiile, metodele şi exemple de aplicare pentru evaluarea rezistentei caracteristice la compresiune in situ, prin incercarea carotelor şi prin stabilirea relatiilor dintre rezultatele metodelor de testare indirecte şi incercarea carotelor, prin comparatie cu metodele actuale practicate in România.

Cuvinte cheie: Beton, evaluare, rezistenta la compresiune, metode, rezistenta in-situ, carote

The paper presents methods and procedures for the assessment of the in situ compressive strength of concrete in structures according SR EN 13791: 2007. There are presented principles, guidance and examples of applications for assessment of characteristic in-situ compressive strength by testing of cores and for establishing the relationships between test results from indirect test methods and the in-situ core strength, compared to the current Romanian regulations.

Keywords: concrete, assessment, compressive strength, methods, in-situ core strength

Studiul influentei continutului de CO2 asupra activitatii studentilor in scoli
A study of CO2 influence on student activity in classroom
Cristian Pacurar, Cosmin Cernazanu

În aceasta lucrare se prezintă un studiu realizat asupra parametrilor principali care determină confortul ambiental într-o sală de seminar. Confortul termic interior a fost determinat pe baza indicilor PMV si PPD. Parametrii măsurați în acest studiu sunt următorii: temperatura aerului, temperatura medie radiantă, viteza aerului, umiditatea relativăși conținutul de CO2. Dintre aceștia, concentrația de CO2 a fost aleasă pentru a se determina modul în care influențează activitatea studenților. Eficienta acestei activitati s-a calculat cu ajutorul notelor obtinute la orele de seminar. În final se propune un model de estimare al influenței conținutului de CO2 asupra randamentului activității studenților.

Cuvinte cheie: confort ambinetal, indice PMV, indice PPD, corelație

This paper presents a study of the main parameters which determine the environmental comfort in a seminar room. Indoor thermal comfort was determined based on the PMV and PPD indices. The parameters measured in this study are: air temperature, mean radiant temperature, air velocity, relative humidity and CO2 content. Of these, CO2 concentration was chosen to determine how they influence students. Their efficiency was calculated using the grades obtained in seminar classes. Finally, we propose a model to estimate the influence of CO2 content considering students activity.

Keywords: environmental comfort, PMV index, PPD index, correlation

Siguranta structurilor usoare la actiunea vinturilor severe si a exploziilor in aer
The safety of light structures subjected to severe winds and explosions in air
Ludovic Kopenetz, Alexandru Catarig

Datorită flexibilitătii lor, modul de comportare a structurilor uşoare la actiunea vânturilor severe şi a exploziilor în aer, diferă substantial de comportamentul structurilor masive. De aceea, lucrarea urmăreşte prezentarea cunoştintelor de bază privind metodologia de analiză structurală necesară alcătuirii şi realizării unor structuri uşoare cu comportament robust şi sigurantă adecvată la actiuni extreme, neaşteptate. Prin prisma acestor aspecte, studiul sigurantei structurilor uşoare, corelat cu concepte de alcătuire specială pentru asigurarea integritătii lor, are o importantă deosebită.

Cuvinte cheie: structure uşoare, vânturi severe, explozii în aer

Based on their flexibility, the light structures subjected to severe breaking winds and explosions in air, behave substantially different to masive structures. From this reason, the goal of this paper is to present a state of art regarding the methodology of structural analysis necessary to create light structures with robust behaviour and adequate strength to extreme, unexpected actions. From this point of view, the study of the light structures safety, corelated with principles of special design to ensure their integrity, proved to be of very special importance.

Keywords: light structures, breaking winds, explosions in air

Influenta permeabilitatii la aer a anvelopei cladirii asupra sarcinii anuale de incalzire
Influence of the building envelope permeability upon the annual heating load
Vlad Iordache, Andrei Damian

Prezentul articol urmăreşte evidentierea permeabilitătii anvelopei unei clădiri individuale asupra necesarului de energie pentru încălzire, utilizând metodologia de calcul Mc-001/1,2,3-2006. Clădirea este de tip ”casă individuală” din mediul rural, ne-adăpostită de vânt, şi având o permeabilitate medie a anvelopei exterioare. Acest grad de etanşeitate la aer a fost verificat prin efectuarea unor teste de permeabilitate cu un echipament dedicat acestui scop. Rezultatul obtinut experimental, în termen de număr de schimburi de aer prin infiltratii, na, a confirmat cu succes ipoteza de permeabilitate medie, iar eroarea ce apare între necesarul anual de energie pentru încălzire între nacalculat şi na măsurat a fost de 3,2%.

Cuvinte cheie: rata de infiltratii, măsurări experimentale, consumuri de energie

In this paper is outlined the influence of the building envelope permeability on the energy heating load, by using the Romanian Methodology for Building Performance, Mc001/1,2,3-2006. The analyzed building is an individual house, located in a rural area, classed within the ”no sheltered to wind” category and supposed to have a medium permeability to outside air infiltrations. This air-tightness class was confirmed by performing a building permeability test under different air pressure differences. It resulted from these experiments a global airchange rate of 0,72 h-1, very close to the estimated value of 0,8 h-1. The calculated annual heating load was found to be also very close for the cases: ”na measured” and ”na estimated for medium air permeability”, the relative error being as small as 3,2%.

Keywords: infiltration rate, experimental measurements, energy consumption calculation

Analiza modala operationala a unui pod oblic
Operational modal analysis of a skew bridge
Iulia Raluca Boldor, Gavril Kollo, Marius Nedelcu

Un pod compozit oțel-beton, cu o singură deschidere de 24 m în localitatea Târlișua, județul Bistrița-Năsăud a fost dinamic testat pentru a-i determina proprietățile modale. Excitațiile au fost rezultate în urma trecerii unui număr de vehicule (analiza modală operațională).În cazul analizei modale operaționale, un accelerometru a fost așezat pe suprafața podului în două puncte de-a lungul grinzilor, accelerometrul a fost fixat cu ceară. Accelerațiile au fost măsurate în două locații din trecerea vehiculelor . Un model cu element finit al podului a fost realizat într-un program, luând în considerare oblicitatea podului, și toate elementele geometrice ale podului, fiind folosit pentru compararea rezultatelor experimentale.

Cuvinte cheie: testare dinamica; excitație; accelerație

A steel - concrete composite bridge with a single span of 24 m in the town of Târlişua , Bistrița - Năsăud was dynamically tested to determine modal properties . For this the instruments are positioned on the structure in discrete locations to capture its structural response caused by an excitation source . The results are then analyzed using time domain signal or frequency domain signal processing . From the results are determined the modal parameters such as natural frequencies , form , manner and damping values

Keywords: dynamic testing , excitation

Influenta robinetelor termostatice asupra confortului utilizatorilor si implicatiile utilizarii lor in mediul construit reabilitat
The influence of thermostatic valves utilization and their impact on rehabilitated built environment
Rodica Frunzulica, Mirela-Sanda Toropoc, Mircea Dinescu

Lucrarea de fată prezintă aspecte importante ale utilizării robinetelor termostatice amplasate la nivelul fiecărui radiator asupra parametrilor de confort interior dar şi asupra limitelor in care se poate realiza economia de energie prin implementarea lor. În acelaşi timp, intr-o clădire rezidentială multietajată dotată cu robinete termostatice şi repartitoare, alături de fluxurile de căldura degajate de radiatoarele din apartamente intervin şi fluxurile degajate de coloanele din apartamente şi din părtile comune (casa scării, subsol etc.). Cum şi cât de corect sunt cuantificate aceste părti comune, cum intervin acestea în facturile consumatorilor, sunt răspunsuri care frământă atât pe utilizatori dar şi pe cei responsabili de aceste probleme. Cât de mult pot influenta interventiile făcute asupra robinetelor termostatice balanta de energie termică pe un întreg bloc şi ce istoric are întocmirea facturilor de energie termică la blocurile reabilitate sau nu, este o chestiune la care lucrarea de fată încearcă să dea un răspuns. De aici rezultă şi recomandări interesante privind reducerea consumurilor energetice pe clădirile de tip condominiu.

Cuvinte cheie: confort termic, repartitoare, robinete termostatice, facturi de energie termică

This paper presents important aspects concerning the influence of thermostatic valves utilization at each radiator on occupants comfort but also the limitations of the energy savings achieved by their implementation. For a multi-storey residential building equipped with thermostatic valves and heat-cost allocators the thermal energy for heating comes from radiators but also from columns inside the apartments and other common parts (radiator and columns on the staircase, basement etc.). How accurate are these common parts quantified, how correct they occur in consumer bills, these are answers that concern both users and those who are responsible for these problems. How much the interventions on thermostatic valves can interfere in the heat balance on an entire block and the history of heat bills in a rehabilitated block that is a question that is a question that the article tries to give an answer. From these analyze, some important recommendations are formulated in order to reduce energy consumptions for multi-flats buildings.

Keywords: energy consumptions, heat allocators, thermostatic valves, heating bills

Crearea modelului digital al terenului utilizind tehnologia de scanare laser terestra pentru alunecarea de teren - drum de acces intre localitatea Orsova si platoul Toplet, culmea Dranic, judetul Mehedinti
Creating the digital terrain model by means of terrestrial laser scanning - Case study
Clara - Beatrice Vilceanu, Alina Corina Bala

Această lucrare îşi propune să prezinte avantajele utilizării tehnologiei de scanare laser terestră ca metodologie de urmărire în timp a unei alunecări de teren produsă în judetul Mehedinti, ce a afectat drumul de acces către 2 centrale eoliene 3MW amplasate pe culmea Dranic. Tehnologia utilizată reprezintă ultima inovație în domeniul metodelor moderne din topografia inginerească folosită pentru urmărirea atentă a evoluției anumitor fenomene prezentând caracteristica obținerii unui volum mare de date, într-un timp relativ scurt. Necesitatea monitorizării evolutiei fenomenului mentionat a fost impusă de retehnologizarea centralelor respective. Tehnologia descrisă precum şi rezultatul final, materializat în modelul digital al terenului, subliniază importanta şi aplicabilitatea topografiei în găsirea unor solutii pro active problemelor inginereşti.

Cuvinte cheie: alunecare de teren, scanare laser terestră, monitorizare, model digital al terenului

This paper aims at presenting the advantages of using terrestrial laser scanning for monitoring the behaviour in time of a landslide that has occurred in Mehedinti County and has affected the approach road to 2 wind-driven electrical power stations of 3 MW located on Dranic peak. The terrestrial laser scanner used in this case study represents state of the art technology in the field of modern methods specific to engineering topography. It is used for monitoring the evolution in time of certain phenomena because of its characteristic of measuring a large amount of data in a relatively short time. The necessity of the study emerged from the requirement of reengineering works. The described technology and the final deliverable, materialized as the digital terrain model of the terrain, emphasises the importance and the applicability of geodesy in giving proactive solutions to engineering problems.

Keywords: landslide, terrestrial laser scanning, monitoring, digital terrain model

Consideratii privind aplicarea si corelarea noilor reglementari nationale din domeniul producerii betonului, proiectarii, executiei si evaluarii calitatii lucrarilor din beton
Considerations regarding application and correlation of the new concrete national regulations in the production, design, execution and assessement of the quality of concrete works
Dan Paul Georgescu

Lucrarea prezintă o analiză a unor reglementări romanesti pentru structurile din beton considerand urmatoarele activitati: producerea betononului, executia, proiectarea şi evaluarea in-situ a calitatii betonului din constructii existente. Se fac propuneri de armonizare şi corelare cu standardele europene, de revizuire a sistemului românesc actual al reglementărilor tehnice pentru structurile din beton.

Cuvinte cheie: reglementari, beton armat, corelare, armonizare

The paper presents an analysis of Romanian regulations for concrete structures regarding the main activities: production of concrete, execution, design and the assessment of the in situ compressive strength of concrete in structures. It proposes further harmonization and correlation with European standards, review of the current Romanian system of the technical regulation for concrete structures.

Keywords: regulations, reinforced concrete, correlation, harmonization

Analiza comparativa, experimental vs. teoretic a performantelor termice ale unui schimbator cu minicanale, la curgerea monofazica
Comparative Analysis of Experimental vs. Theoretical Thermal Performances of a Single Phase Flow Minichannel Heat Exchange
Rodica Dumitrescu, Anica Ilie

Lucrarea prezintă rezultate experimentale referitoare la performantele termice ale unui schimbător de căldură cu minicanale (cu diametrul hidraulic de 1.54mm), de constructie autohtonă, la circulatia monofazică a agentului de lucru. Acest tip de schimbător poate echipa centrale de tratare a aerului utilizate în cadrul unor sisteme de climatizare şi reprezintă o alternativă la schimbătoarele de căldură de tip clasic, reprezentate de ventiloconvectoare. Schimbătorul de căldură a fost testat într-un stand experimental de tip circuit închis, cu rol de baterie de încălzire a aerului. Prin constructia sa, standul experimental permite atingerea şi păstrarea unui regim cvasistationar de transfer de căldură pe partea apei şi aerului. S-a determinat experimental puterea termică a schimbătorului atât pe partea aerului cât şi pe partea apei. Rezultatele experimentale au fost validate prin calculul puterii termice pentru ambii agenti de lucru, iar erorile relative au fost de aproximativ 8%. În ultima sa parte lucrarea prezintă o analiză comparativă între valorile teoretice şi cele experimentale ale coeficientului convectiv de transfer de căldură pe partea apei. Pentru calculul teoretic al acestui coeficient s-au folosit câteva ecuatii criteriale recomandate pentru curgerea monofazică în minicanale. Studiul a condus la concluzia că cea mai bună concordantă între rezultatele teoretice şi cele experimentale au fost obtinute la utilizarea corelatiilor ecuatiile criteriale Peng et al. şi Adams et al.

Cuvinte cheie: minicanale, transfer de căldură, curgere monofazică, echipament.

This paper presents experimental results concerning thermal performances of a mini-channel heat exchanger (hydraulic diameter of 1.54mm) of domestic make, in single phase water flow. Such heat exchangers may be used in air handling units in air-conditioning systems, as an alternative to classical heat exchangers represented by fan coils. The heat exchanger was tested in an experimental set-up, of loop type and worked as an air heater. By design, the experimental stand allowed testing under steady state conditions for both air and water inlet parameters. Heating capacity of the minichannel heat exchanger on both air and water side has been measured. The experimental results have been validated by heating capacity calculations on both working fluids side showing relative errors of approximately 8% on average. The final part of the paper presents a comparative analysis of experimental and theoretical values of the convective heat transfer coefficient on water side, based on different recommended correlations for single phase flow minichannels. The study concluded that Peng et al. and Adams et al., (1994) correlations covered best the experimental results.

Keywords: minichannels, heat transfer, single phase flow and equipment

Criterii de optimizare aplicate in dimensionarea instalatiilor de alimentare cu apa
Optimization criteria applied in sizing the system of water supply
David Soare, George-Lucian Ionescu

In practica uzuală de până acum, criteriile de optimizare utilizate în dimensionarea instalatiilor de alimentare cu apă, au fost următoarele: criteriul cheltuielilor anuale minime, criteriul cheltuielilor actualizate minime şi criteriul consumului energetic minim. Pentru o dimensionare optimală, în perspectiva noii strategii referitoare la habitat, s-a propus de către specialiştii în domeniu, o completare a criteriilor mentionate, cu altele, la fel de esentiale. Determinant din punct de vedere cantitativ este criteriul acustic, conform căruia, fiecărei conducte (material, diametru, lungime) i se asociază o mărime proprie din punct de vedere al transmiterii vibratiilor şi zgomotelor şi, în mod similar, rezistentei locale – criteriu care vine să amelioreze prevederile normative de proiectare, după care vitezele maxime admisibile sunt unice, indiferent de material, configuratia retelei etc.

Cuvinte cheie: instalatii de alimentare cu apă, optimizare

The usual practice to date, optimization criteria used in sizing the water supply were: minimum annual expenditure criterion, the criterion of minimum energy consumption and the criterion of minimum discounted cost. For optimum sizing in anticipation of the new strategy on habitat was proposed by experts in the field, an addition to the criteria mentioned by others as essential. Determined from a quantitative criterion is sound, according to which each pipe (material, diameter, length) is associated with a size of its own in terms of vibration and noise transmission and, similarly, local resistance - criterion that comes to improve the regulatory requirements of design, then the maximum permissible speeds are unique, regardless of material, network configuration, etc.

Keywords: water supply plants, optimization

Urmarirea deformatiilor orizontale ale barajului Petrimanu folosind metode topografice
Monitorying Petrimanu dam horizontal displacements using topographical methods
Maria - Roberta Gridan, Carmen Grecea

În lucrare sunt prezentate principalele aspecte legate de măsurătorile efectuate de către autori, la o construcție hidrotehnică specială, barajul Petrimanu, pe o perioada de câțiva ani în condițiile golirii lacului de acumulare aferent, în timpul retehnologizării unei centrale hidroelectrice. De asemenea este evidențiată necesitatea monitorizării permanente a construcțiilor speciale în general și ale obiectului studiat în particular, din punct de vedere geodezic. Concluziile prezintă rezultatele cercetării pe perioada ultimilor trei ani.

Cuvinte cheie: baraj, reper de microtriangulație, retehnologizare, monitorizare, măsurători topografice

The main aspects of topographical measurements made by the authors, at a special hydrotecnical construction, Petrimanu dam, during a few years period in the conditions of emptying the storage lake, during the upgrading of a hydro-electrical power plant are presented in the paper. The necessities of special constructions permanent monitoring in general and in particular for the studied special construction are also highlighted, from geodetically point of view. The conclusions are presenting the research results during the last three years.

Keywords: water dam, horizontal ground control, retehnologysation, monitoring, topographical measurements

Aspecte privind utilizarea pasiva a energiei solare in cladiri
Aspects of passive use of solar energy in buildings
Florin Iordache, Arthur-Sebastian Kleps

Reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea spațiilor este o preocupare intrată de acum în rutina inginerilor constructori. În acest context se încadrează utilizarea surselor regenerabile de energie și în mod direct a energiei solare. În lucrarea de față se urmarește o analiză energetică comparativă între soluții de reabilitare termică a clădirilor în variante de izolare termică a anvelopei acestoara și în variante de placare cu elemente de tip seră. Rezultatele obținute sunt prezentate grafic cu interpretarea acestora. Tratarea teoretică care a stat la baza rezultatelor obținute a avut în vedere atât regimul de transfer termic staționar cât și pe cel nestaționar prin elementele masive opace ale clădirii. Baza de date climatice utilizată a fost cea a unui an real caracterizat de temperaturile exterioare și de valorile intensității radiației solare pe suprafețe cu diverse orientări.

Cuvinte cheie: izolare termică, seră, solar pasiv, casă solară

Reducing energy consumption for space heating is a concern now entered routine Engineers. In this context that the use of renewable energy and solar energy directly. In this paper seeks the comparative energy analysis solutions for thermal rehabilitation of buildings thermal insulation envelope variants and variants acestoara plated items such emissions. The results are shown graphically in interpretation. Treating the underlying theoretical results took into account both thermal regime on the non-stationary and stationary through opaque massive elements of the building. Climate database used was that of a real year characterized by outdoor temperatures and solar radiation values on surfaces with different orientations.

Keywords: thermal insulation, greenhouse, solar passive, solar house

 
Implementat de Matrix Rom
© 2023 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.