English
CAUTARE:
 
 
Numar curent     Arhiva     Etica publicatiei     Domenii articole     Informatii autori     Colegiul editorial     Magazin     Contact
     
  Numarul 1/2019

Volumul 10 (2019), Nr. 1 - Vizualizare numar complet

Examination of pipeline planning in terms of hydraulic criteria
Prof.Dr.Necati Gülbahar

Transportation of materials with pipelines has a long history. It is a historical fact that materials were transported through pipelines by Chinese and Romans. Presently, this issue has become multidimensional sub ject such as engineering, industry ,economy, security,environment and foreign policy.Therefore, a pipeline cons truction should be evaluated in all aspects. In terms of economy and security, pipelines are more economical and reliable than other types of transport. As Turkey is located at the crossroads of energy lines, it should pay special attention to the design of pipelines. In this article, this issue is considered from an engineering pers pective. However, this will also have an impact on the other fields. These issues are discussed in this article and suggestions are presented.

Keywords: hydraulics, pipeline, gravity, pump

Studiu privind impactul reabilitărilor termice asupra consumurilor energetice ale școlilor din România
Study on the impact of thermal rehabilitation on energy consumption of schools in Romania
Tiberiu Catalina, Marian Grigore, Alexandra Ene

Reabilitarea termică a clădirilor educaționale este foarte importantă din mai multe puncte de vedere: sporirea confortului termic, reducerea consumului energetic și mai ales reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Lucrarea prezintă cazuri de succes unde eficientizarea energetică a fost una considerabilă. În partea a doua a prezentului articol se prezintă informații noi și interesante privind analiza energetică a 13 clădiri educaționale la care s-au propus măsuri de reabilitare termică majore, de la anveloparea termică până la instalarea de panouri solare fotovoltaice. S-a putut constat că cel mai mai mare consumator energetic este încălzirea cu un procent de peste 80% din totalul de energie iar iluminatul cu aprox. 15%.. Prin aplicarea măsurilor de eficientizare energetică s-a realizat o redurecere medie de 63%. Pe baza datelor statistice privind suprafața totală aferentă clădirilor educaționale avem o valoare de 17,4 mil. m2 care dacă ar fi renovați în întregime am obține economii de 172 mil.€/an și un nivel de emisii de 131 022 tone CO2/an. La costurile actuale de renovare estimăm că renovarea completă s-ar rentabiliza între 18-28 ani în funcție de investițiile efectuate. Dacă totuși timpul de retur al investiției nu este unul mic trebuie totuși avut în vedere faptul că emisiile de CO2, prin urmare efectul benefic asupra mediului, vor fi mult scăzute.

Cuvinte cheie: reabilitare termică, școli, consumuri de energie

The thermal rehabilitation of educational buildings is very important from many points of view: increased thermal comfort, reducing energy consumption and especially reducing carbon dioxide emissions. The study shows successufel cases where energy efficiency has been considerable. The second part of this article presents new and interesting information on the energy analysis of 13 educational buildings where major thermal rehabilitation measures have been proposed, from thermal envelope to the installation of photovoltaic solar panels. It has been found that the largest energy consumer is heating with more than 80% of the total energy and the lighting with approx. 15%. By applying the energy efficiency measures an average reduction of 63% was achieved. Based on the statistical data on the total area of educational buildings, we have a value of 17.4 million m2 which, if fully renovated, would achieve savings of 172 million € / year and an emission level of 131 022 tonnes / year. At the current renovation costs, we estimate that thre return on the investment on the full renovation of the entire buildings park would be between 18-28 years. If, however, the return time of the investment is not a small one, it should nevertheless be taken into account that CO2 emissions, and thus the beneficial effect on the environment, will be very low.

Keywords: thermal refurbishment, Romanian schools, energy consumptions

Particularități legate de refrigerarea bananelor în mijloace de transport mobile utilizând freon R449A
Particularities relating bananas refrigeration in mobile transport means using freon R449A
Lector.dr.ing. Răzvan CALOTĂ, ing. Andrei LUPU

Refrigerarea legumelor și fructelor se realizează pentru a prelungi termenul de consum al acestora, sau pe o durata de timp înaintea declanșării controlate a procesului de coacere, urmat de punerea produselor pe piata de consum. Daca procesele metabolice ale acestora (respectiv respirația) sunt majore, atunci refrigerarea se va realiza intr-un mod accelerat. Temperatura de transport a bananelor trebuie păstrată între13÷14°C deoarece la aceasta temperatură acestea își închid porii și nu se mai pot coace pe cale naturală pe durata transportului. Articolul prezintă o metodă de determinare a sarcinii frigorifice a instalației de refrigerare pentru un container destinat refrigerării bananelor, funcționând cu agent frigorific cu impact scăzut asupra mediului, R449A.

Cuvinte cheie: instalație de răcire, banane, agent ecologic

Refrigeration of vegetables and fruits is done to extend their consumption period, or for a period of time before the controlled ripening process, followed by putting products on the consumer market. If their metabolic processes (respiration) are major, then refrigeration will be done in an accelerated manner. The banana transport temperature should be kept between 13-14°C because at this temperature bananas close their pores and the process of ripening can no longer take place naturally during transport. The article presents a method for determining the refrigeration load of the refrigeration plant for a banana refrigeration container operating with a low environmental impact refrigerant, R449A.

Keywords: refrigeration plant, bananas, ecological refrigeration agent

Evaluarea eficienței nisipului dune ca adăugare minerală pentru a produce beton fibră ultra-performante
Assessing the effectiveness of dune sand as a mineral addition to produce ultra-high performance fiber reinforced concretes
Farida Ait Medjber, Mohammed Saidi , Brahim Safi, Hamza Mechakra

În scopul valorificării resurselor noastre naturale, în special a nisipului dunărean, au fost studiate dezvoltarea și caracterizarea forței de beton cu fibre de înaltă performanță pe bază de adaosuri minerale locale. Studiul experimental a fost realizat pe diferite betoane realizate din nisip dunătic fin măcinat și armate cu fibre metalice (la procente diferite) în comparație cu alte betoane fabricate cu materiale pe bază de ciment (pământ de silice și puzolan). Betoanele studiate au fost fabricate din ciment Portland (PC), nisip dune (DS), pozzolan (PZ), nisip fin (FS), fibre metalice (MF) și aditivi super plastifiant (SP). Rezultatele obținute arată posibilitatea obținerii unui beton din fibre mai performant având 34 MPa pentru tracțiune la încovoiere și 136 MPa pentru rezistența la compresiune. Imaginile SEM ale betoanelor studiate au arătat efectul benefic al nisipului duză zdrobită asupra produselor de hidratare pe bază de ciment, oferind noi produse de hidratare din reacția pozzolanică dintre nisipul duzic zdrobit și portlanditul (Ca (OH) 2) eliberat din hidratarea cimentului. Pentru fabricarea unui beton bazat pe materii prime locale care au caracteristici mecanice bune, poate duce la economisirea consumului de ciment.

Cuvinte cheie: Materii prime locale, nisip de dune, fibre de înaltă performanță (UHPFC), performanță mecanică și rezistență la compresiune

In order to valorize our natural resources especially dune sand, the strength development and characterization of ultra-high performance fiber concrete based on local mineral additions, have been studied in this present work. The experimental study was carried out on various concretes made from finely ground dune sand and reinforced with metal fibers (at different percentages) compared to others concretes manufactured with cementitious materials (silica fume and pozzolan). The studied concretes were made 34 Farida Ait Medjber, Mohammed Saidi, Brahim Safi, Hamza Mechakra from Portland cement (PC), dune sand (DS), pozzolan (PZ), fine sand (FS), metal fibers (MF) and super plasticizing admixture (SP). The results obtained show the possibility to producing a more performant fiber concrete having 34 MPa for flexural tensile and 136 MPa for compressive strength. SEM-images of studied concretes showed the beneficial effect of the crushed dune sand on cementitious hydration products giving of new hydration products from the pozzolanic reaction between crushed dune sand and portlandite (Ca(OH)2) released from hydration of cement. To manufacture a concrete based on local raw materials having good mechanical characteristics, can lead to saving the consumption of cement.

Keywords: Materii prime locale, nisip de dune, fibre de înaltă performanță (UHPFC), performanță mecanică și rezistență la compresiune

Influence of the acoustic insulation position on the reverberation time and noise level in a large classroom
Catalin Bailescu, Vlad Iordache

Acoustic comfort is a requirement of major importance during the design of a classroom, conference room or cinema hall. This study is focused on the acoustic comfort parameters called reverberation time and sound pressure level. The aim of this study is to determine the placement influence of the sound absorption material upon the reverberation time for a classroom. In this study the reverberation time was determined using Sabine; Eyring, Arau Puchades and dedicated software of architecture modellingSketch-up and acoustic modelling- Odeon. Using these software, we have simulated various locations of the acoustic insulation and determined the most effective placement for sound absorption material to reduce the reverberation time and to maintain a good uniformity of sound pressure level inside the classroom.

Keywords: reverberation time, sound pressure level, acoustic modelling, sound isolation

Variații temporale și spațiale ale efectului insulei de căldură urbană; Studiu de caz pentru municipiul București
Space and time variations of the effect of the urban heat island; Case study for the city of Bucharest
Florinela Ardelean

Relaţia dintre climă şi oraş este reciprocă. Clima influenţează modul în care este utilizat spaţiul oraşului, fiind un element esențial în proiectarea, execuția și exploatarea clădirilor. Oraşul, prin amenajare și activități specifice, modifică condițiile climatice regionale. În această lucrare s-a realizat o analiză a insulei de căldură urbane (ICU), ca rezultat al acestei interacțiuni. Indicatorul care descrie ICU este diferența de temperatură dintre zona centrală a orașului și cea de la periferie. Folosindu-se valorile medii lunare ale temperaturii troposferei joase precum și a altor parametri meteorologici, valori obținute în urma prelucrării datelor corespunzătoare intervalului 2005-2013, s-au putut face aprecieri asupra zonei metropolitane a Bucureștiului

Cuvinte cheie: insulă de căldură, parametri climatici, aglomerare urbană

The relationship between the city and the climate is reciprocal. The climate influences the way the city’s space is used, being an essential element in designing, execution and exploitation of buildings. The city, through its specific activities and arrangement, modifies regional climate conditions. This paper analyzes the urban heat island (UHI), as a result of this interaction. The indicator, which describes UHI, is the temperature difference between the city’s downtown and outskirts. Using the average monthly temperatures of the lower troposphere as well as other meteorological parameters, the values obtained by processing data corresponding to the 2005 – 2013 interval, appreciations could be made on the metropolitan area of Bucharest.

Keywords: heat island, climate parameters, urban congestion

Optimizarea sistemelor de utilizarea a energiei solare pentru incalzirea spatiilor si prepararea apei calde in cladiri
Optimizing systems for the use of solar energy for space heating and hot water preparation in buildings
Drd. ing. Mugurel Talpiga, Drd. ing. Eugen Mandric , Prof. dr. Ing. Florin Iordache

Lucrarea are ca obiectiv o analiza energetica asupra instalatiilor de utilizare a energiei solare pentru incalzirea spatiilor si prepararea apei calde pentru cladirile rezidentiale sau nerezidentiale. Sunt identificati parametrii importanti ai sistemului neconventional care au consecinte determinante asupra performantelor energetice. Se prezinta schemele constructive ale sistemelor neconventionale iar rezultatele obtinute se prezinta grafic in mod distinct atat pentru cazul utilizarii la incalzirea spatiilor cladirii cat si pentru prepararea apei calde. Sursa de rezerva este constituita de o centrala termica care alimenteaza dupa caz schimbatorul de caldura cu acumulare de incalzire a agentului termic sau de preparare a apei calde.

Cuvinte cheie: energia solara, apa calda

Aim of this paper is energetic study of solar equipments used in heating and daily hot water of residential and commercial buildings. Identified most important unconventional system parameters have direct influence of the energetic performances. Hydraulic drawings of the system are presented and obtained results will be graphically plotted for heating and daily hot water preparation. Auxiliary source contain a classical thermal heating unit which provide necessary accumulated heat inside heat exchanger for heating thermal agent or daily hot water

Keywords: solar energy, hot water

Sistem de utilizare a surselor regenerabile pentru încălzirea unei clădiri rezidențiale. Metoda de evaluare a performanțelor energetice. Analiza energetică
System for the use of renewable sources for heating a residential building. Method of assessing energy performance. Energy analysis
Prof. dr. ing. Florin Iordache, Drd. Ing. Mugurel Talpiga

În lucrare se prezintă un sistem neconvențional de utilizare a surselor regenerabile care face apel la două componente neconvenționale: bucla solară și pompa termică, ambele fiind cuplate astfel încât să apeleze numai la sursa – energie solară. Pompa de căldură ridică potențialul termic al puterii solare captate și îi mărește volumul cu o cotă relativ mică. S-a investigat energetic acest tip de sistem dat fiind că există posibilitatea prelungirii perioadei de utilizare a energiei solare de la perioada de tranziție spre perioada de iarnă. Se prezintă o descriere a sistemului propus și modelarea proceselor de transfer termic corespunzătoare. De asemenea se prezintă și procedura de lucru efectiv în investigarea performanțelor energetice pe un studiu de caz. Rezultatele obținute sunt prezentate tabelar și grafic și se fac comentarii asupra oportunității unor astfel de sisteme.

Cuvinte cheie: energie solara, pompa de caldura, surse regenerabile

This paper presents an unconventional system using energy renewable sources, consisting from two unconventional components: the solar loop and the heat pump, both of which being coupled to use only the solar energy source. The heat pump raises the thermal potential of the captured solar power and increases its value with a relatively small proportion. This type of system has been investigated energetically if there is the possibility of prolonging the period of use of the solar energy from the transition period to the winter period. In this paper is a description of the proposed system and the corresponding heat transfer processes equation modeling. Also presented is the actual working procedure to investigate energy performance on a case study. The results obtained are graphical displayed but also listed in a table and comments are made on the sustainability of such systems.

Keywords: solar energy, heat pump, renewable sources

 
Implementat de Matrix Rom
© 2023 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.