English
CAUTARE:
 
 
Numar curent     Arhiva     Etica publicatiei     Domenii articole     Informatii autori     Colegiul editorial     Magazin     Contact
     
  Numarul 3/2018

Volumul 9 (2018), Nr. 3 - Vizualizare numar complet

Some thoughts what brings end of this century to building sector, to life stile, inside and outside living conditions
Branislav Todorović

This article presents various information of many official and unofficial thoughts of different authors, also of building and furniture producers, planers, UN statistics and IT engineers and their plans regarding the development of smart cities and direction where may the world go in coming future. English will be dominant language.

Keywords: building sector, life stile, living conditions.

Economic and energy efficiency of investments in digitalized systems
Gabriela Mehedintu, Nicolae Postavaru

The nowadays digital boom is a driver for the strategies of the companies that want to remain long-term efficient. Investments in technological solutions, especially in the facility management field, have a positive impact on the evolution of a company. This paper will show through a practical example, how it is taken a decision in terms of a technological investment in the facility management field and which the long-term economic benefits are.

Keywords: digitalization, facility management, BMS, investment

Clădire cu consum redus de energie termică. Surse regenerabile – recuperare de căldură și pompă termică
Low-energy building. Renewable Sources - Heat Recovery and Heat Pump
Prof. dr. ing. Florin Iordache, Drd. ing. Eugen Mandric

Lucrarea are ca obiectiv o analiză energetică care se referă la o clădire bine izolată termic, astfel încât puterea termică livrată prin intermediul debitului de aer proaspăt încălzit are contribuția de bază în acoperirea necesarului de căldură al clădirii. Restul contribuției de putere termică aparține unei instalații de încălzire de joasă temperatură. În prima parte a lucrării se stabilește o corelație între numărul de schimburi de aer al volumului spațiului încălzit, coeficientul global de izolare termică al clădirii și gradul de acoperire energetică oferit de secțiunea de ventilare. Analiza energetică se referă distinct la secțiunea de ventilare, la secțiunea de încălzire centrală și pe ansamblul clădirii. Fiecare din cele două secțiuni menționate prin care se livrează putere termică în spațiul clădirii în vederea acoperirii necesarului de caldură este dotată atât cu sursă clasică cât și cu sursă regenerabilă: secțiunea de ventilare cu roată recuperatoare iar secțiunea de încălzire cu pompă de căldură tip aer-apă. Rezultatele obținute sunt prezentate tabelar, grafic și printr-un set de diagrame referitoare la puterile termice și la energiile livrate prin fiecare din componentele celor două secțiuni și pe ansamblul lor. Diagramele prezintă comparativ situația lunară și anuală a puterilor și energiilor pe cele două secțiuni menționate.

Cuvinte cheie: roată termică recuperatoare, sistem cu debit de aer constant, încălzire de joasă temperatură, rată ventilație, coeficient global de izolare termică

The paper focuses on the thermal analysis of a well insulated building, where most of the heating energy that compensates the heat losses during the winter time is delivered through the dedicated fresh air system. The rest of the heating energy is provided by a low temperature heating system. The first part of the paper establishes a correlation between the building’s hourly air changes value, the global thermal insulation coefficient and the energy coverage ratio of the ventilation system. The thermal analysis deals separately with the ventilation part, the central heating part and the building’s ensamble. Both heating systems designed to cover the heat losses of the building are connected to a classical heating source and also to a renewable one. The dedicated fresh air system has as a renewable source a heat recovery thermal wheel and the low temperature system an air-water heat pump. The results are presented in tabular form, graphically and through a set of diagrams which depict the heating power and heating energy separately for each component and for the ensamble. The diagrams show a comparison for the monthly and annual thermal analysis.

Keywords: thermal recovery wheel, dedicated fresh air system, low temperature heating system, ventilation rate, global thermal insulation coefficient.

Dezvoltare durabilă sau sustenabilitate
Sustainable development or sustainability
Prof. em. Dr. Ing. Adrian RETEZAN, Dr. Ing. Ioan Silviu DOBOȘI, Dr. Ing. Remus RETEZAN

Acțiunile tehnice, cu precădere, au în vedere sustenabilitatea în modul de abordare și rezolvare. Lucrarea, pe lângă susținerea necesității (prin comentarii și exemple) vine cu câteva moduri de abordare / rezolvare specifice. Se accepta cele două noțiuni ca ”lucrative” dând sustenabilității înțelesul pe care și l-a câștigat.

Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, sustenabilitate.

The technical actions, in particular, take into consideration sustainability in the way of approaching and solving issues. Besides underlining its necessity (with the help of comments and examples), our paper also presents a couple of specific ways of approaching and solving issues. Both notions are to be accepted as applicable, giving sustainability the meaning it has earned.

Keywords: sustainable development, sustainability

Aplicarea procedurilor de determinare a scalelor energetice și prezentarea unui model pentru certificatul de performanță energetică
Applying the procedures for determining the energy scales and submitting a model for the energy performance certificate
Conf dr. ing. Cătălin Lungu, Conf. dr. ing. Silviana Brata

Determinarea scalelor energetice pentru energia primară totală la clădiri și pentru energia primară consumată de fiecare sistem tehnic al clădrii se realizează cu două metode care au la bază utilizarea a două referențiale: referința de reglementare a performanței energetice și referința pentru fondul construit de clădiri pentru o categorie specifică de clădiri. În lucrare se realizează o analiză comparativă între limitele energetice ale claselor scalelor prin aplicarea procedurilor pentru blocuri de locuințe din zona a doua climatică. De asemenea, sunt prezentate elemente de calcul al nivelurilor de cost otim al cerințelor minime de performanță energetică pentru clădiri și elemente de anvelopă ale acestora. În final se prezintă un model pentru certificatul de performanță energetică pentru clădiri.

Cuvinte cheie: clase de performanță energetică, certificat de performanță energetică

The determination of the energy performance scale for the total primary energy use of buildings and for the primary energy use by each building's technical system is achieved by two methods based on two referential elements: the energy performance regulation reference and the building stock reference for a specific category of buildings. In the paper, a comparative analysis is made between the energy limits of the scales by applying the procedures for apartment blocks in the second climate zone. Also, elements of calculating the optimum cost levels of minimum energy performance requirements for buildings and their envelope components are presented. Finally, a model for the energy performance certificate for buildings is presented.

Keywords: energy performance classes, energy performance certificate

Evoluţia normelor specifice de consum a gazelor naturale pentru necesităţile casnice în condiţiile Republicii Moldova în ultimii 50 de ani
The development of specific rate of gas consumption for household requirements in the conditions of the Republic of Moldova in the last 50 years
Mariana Haiducova, Constantin Ţuleanu

Lucrarea de faţă are la bază analiza evoluţiei normelor specifice de consum a gazelor naturle în ultimii 50 de ani din sectorul casnic ca rezultat al schimbării modului de viaţă, folosirii tehnicii performante de ardere a gazelor naturale etc

Cuvinte cheie: Evoluţie, norme de consum de căldură, energie, gaze naturale.

The paper is based on the analysis of the evolution of the specific natural gas consumption norms in the last 50 years of the domestic sector as a result of changing the way of life, the use of the natural gas burning technique

Keywords: Evolution, consumption of heat, energy, natural gas

Energy system for tomorrow - role of exergy
Prof Dr. Peter NOVAK

Exergy is a measure of energy quality. The amount of exergy in energy carriers is very different. Normally the price includes only the value of quantity and not the quality of energy. Exergy is the only part of energy available to do work. For different purposes we need energy with different amounts of exergy: for heating and cooling the energy mixture between small amount of the exergy and large part anergy is needed. Transition to sustainable energy system, without GHG emissions, based on RE, open the questions how to evaluate exergy from solar energy. Solar energy in all form (irradiation, water flows, wind, and biomass) consists of nearly 100% of exergy. Solar energy is free, conversion systems are not. To exploit at maximum the solar exergy we need a sustainable energy system using in great amount the present infrastructure and existing or new developed energy conversion technologies. There is common agreement that we need four main presently used energy carriers: electricity, gaseous, liquid and solid fuels. Our vision is the new Sustainable Energy System (SES) based on the use of solar and planetary energy for production of renewable electricity as a base for production of hydrogen. Hydrogen is a raw material for carbon recycling from biomass, making synthetic methane and methanol. The proposed SES is based on the existing infrastructure and known chemical processes. With regard to availability of renewable energy resources (RES) it is unrestricted and harmless in comparison to present fossil fuels use. The proposed SES consists of the three main exergy carriers: solar electricity, synthetic methane (CH4) and synthetic methanol (CH3OH).

Keywords: energy, exergy, evaluation, sustainable exergy system

Sistem de cogenerare-trigenerare. Analiza energetica pe un scenariu de alimentare a unui consumator
Cogeneration-trigeneration system. Energy analysis on a consumer scenario
Prof. dr. ing. Florin Iordache – UTCB-FII

In cadrul lucrarii se realizeaza o analiza energetica pentru un sistem sursa neconventional compus din sistem de cogenerare cu motoare cu ardere interna cuplat cu o centrala termica si cu o masina frigorifica cu absorbtie in vederea alimentarii cu energie termica, energie frigorifica si energie electrica a unui consumator alcatuit dintrun numar de 6 cladiri care necesita incalzirea si climatizarea spatiilor, prepararea apei calde si asigurarea energiei electrice pentru iluminat si functionarea echipamentelor electrice. Analiza efectuata vizeaza separat sezonul rece al anului cand in joc intra numai subsistemul de cogenerare si centrala termica si separat sezonul cald cand se adauga si masina frigorifica cu absorbtie in vederea prepararii apei reci pentru climatizarea spatiilor. Datele obtinute ca rezultat al analizei energetice sunt prezentate sintetic in tabele si grafic in diagrame. Pe baza lor se fac comentarii cu caracter calitativ si cantitativ asupra beneficiilor unui astfel de sistem.

Cuvinte cheie: sursa neconventionala, sistem cogenerare

An energy analysis for an unconventional source system consisting of cogeneration system with internal combustion engines coupled with a thermal boiler and with an absorbing refrigerator in order to supply a thermal energy, refrigeration energy and electricity of a consumer consisting of a number of 6 buildings that require space heating and air conditioning, hot water preparation and electric lighting and electrical equipment operation. The analysis is aimed separately at the cold season of the year when only the cogeneration subsystem and the heat plant come into play and separately the warm season when the absorption refrigerating machine is added to prepare cold water for air conditioning. The data obtained as a result of energy analysis are summarized in tables and graphs in diagrams. On their basis, qualitative and quantitative comments are made on the benefits of such a system.

Keywords: unconventional source, cogeneration system

From irreversibility to sustainability linking energy storage, geo-ecology recovery and renewables
Prof. Marija S. TODOROVIĆ

Trying to find a way to make a turn from the current one-way irreversibility to sustainability, in addition to the uninterrupted R&D aimed to advance RES (Renewable Energy Sources) technologies it is necessary to find innovative ways of universal schemes, quantities, indicators and criteria relevant for the sustainable Earth resources utilization, environment protection and/or already damaged environment recovery. Interruptible availability and variable quality of most types of the RES requests energy storage. Largescale RES utilization needs large-scale storage systems and large storage volumes. Worldwide, many abandoned mines (of coal or minerals) offer large storage volumes almost ready-made to be used directly for energy storage. Related technologies and a few case studies are reviewed.

Keywords: renewable energy sources, sustanaible Earth

Surse reci autocompensate sezonier in sisteme de instalatii echipate cu pompe de caldura reversibile
Seasonally self-compensated cold sources in installation systems equipped with reversible heat pumps
Andreea Baran, Ionela Cazacu, Theodor Mateescu, Razvan Luciu

In cadrul referatului sunt prezentate principii de calcul pentru dimensionarea “surselor reci” cu autocompensare sezoniera

Cuvinte cheie: pompa de caldura, stocatoare sezoniere, autocompensare sezoniera

In the paper there are presented calculation principles for the designation of "cold sources" with seasonal self-compensation

Keywords: heat pump, seasonal storage, seasonal autocompension

Analiza randamentelor unui sistem de cogenerare cu motoare termice cu combustie internă ca sursă primară și cazan de apă caldă ca sursă de vârf
Efficiency analysis of a CHP plant, based on reciprocating engines as prime movers and a hot water boiler as peak source
Gabriel Mărcuș, Vlad Iordache, Rodica Frunzulică, Florin Iordache

Lucrarea abordează analiza variației randamentului motoarelor dintr-o centrală de cogenerare care deservește clădirile de birouri ale unui operator economic. În condițiile variației sarcinii termice anuale, motoarele termice intră sau ies pe rând din funcțiune, funcționează la capacitate nominală sau în regim de sarcină parțială. Randamentul termic al fiecărui motor se modifică în mod corespunzător cu sarcina termică solicitată determinând variația randamentului global. Randamentul electric al sistemului este deasemenea o funcție de nivelul sarcinii. Lucrarea de față prezintă un model de calcul și analiză a randamentelor motoarelor active în funcție de necesarul termic solicitat de către consumator, în relație cu trei modalități de operare. S-au întocmit graficele de funcționare în funcție de sarcina de încărcare pentru fiecare motor termic și pentru cazan și s-au trasat graficele randamentului termic total și al randamentului global în cele trei moduri de operare, cascadă, alternant și simultan.

Cuvinte cheie: cogenerare, motor termic, putere nominală termică, randament termic, sarcină parțială.

The paper deals with the theme of the variation of the efficiency of the reciprocating engines in a cogeneration plant serving the office buildings of an economic operator. Under the conditions of yearly thermal load variation, reciprocating engines come in or out of order, operate at rated capacity or in partial load mode. The thermal efficiency changes accordingly, determining the overall efficiency variation. The electrical efficiency of the CHP is a function of the load level. The present paper presents a model for calculating and analyzing the efficiency of the active engine according to the thermal load demanded by the consumer, in relation to three modes of operation. Operating charts for each reciprocating engine as well for the boiler have been prepared, the total thermal efficiency and the total efficiency graphs were plotted in the three ways of operating modes, consecutively, alternating and simultaneously.

Keywords: cogeneration systems, reciprocating engines, nominal power, thermal efficiency, partial load.

Application des indicateurs PMV, PPD de confort thermique et du critère de confort thermique local pour l’évaluation des paramètres du microclimat dans la chambre à condition que les parois sont endommagées
Viktor Petrenko, Kostiantyn Dikarev, Oleksandra Kuzmenko, Anatolii Petrenko, Ivan Ogdanskyy

The purpose of this paper is to apply the indices of thermal comfort such as predicted mean vote (PMV), percentage of dissatisfied PPDs, and local thermal comfort criteria for the assessment. parameters of the microclimate in the chamber formed by the damaged walls.

Keywords: thermal comfort, predicted mean vote (PMV), percentage dissatisfied PPD (predicted percentage dissatisfied), damaged area; local thermal comfort criteria

Prof/trac project – improving skills for successfully designing, constructing, renovating and operating nearly zero energy buildings
Andrei Vladimir LIȚIU, Tiziana BUSO, Anita DERJANECZ, Carmen Luminița CUC, Ioan Silviu DOBOȘI, Adrian RETEZAN

Construirea și renovarea Clădirilor cu consum de Energie aproape Zero (CEaZ) necesită o contribuție considerabilă din partea sectorului de construcții civile și reprezintă o provocare pentru industria construcțiilor. Sunt necesare procese de proiectare și tehnologie inovative bazându-se pe o abordare de proiectare integrativă și muncă multi-disciplinară în echipă. Această abordare încă nu este uzuală deoarece sectorul construcțiilor civile lucrează într-un proces fragmentat. PROF/TRAC prevede o soluție pentru a depăși acest obstacol oferind o Platformă de Pregătire și un Sistem de Calificare deschise pentru continuarea dezvoltării profesionale a practicienilor din sectorul construcțiilor civile. Această platformă țintește experți tehnici, arhitecți și administratori de clădiri implicați în proiectarea, construirea, renovarea și exploatarea CEaZ.

Cuvinte cheie: nZEB abilități, proiectare, construcție, întreținere, dezvoltare profesională continuă.

Nearly Zero Energy Buildings (nZEB) construction and renovation require a large contribution from the building sector and is a challenge for the construction industry. It requires innovative design processes and technologies based on an integrated design approach and multidisciplinary team work. This approach is not yet common, as the building sector still works in a fragmented process. PROF/TRAC provides a solution to overcome this barrier by offering an Open Training Platform and Qualification Scheme for Continuing Professional Development for professionals in the building sector. This platform targets technical experts, architects and building managers involved in nZEB design, construction, renovation and operation.

Keywords: nZEB skills, design, construction, maintenance, continuing professional development.

Maximum displacement evaluation of a node constructive, provided that it is robust and has a volume imprecise
Baranenko Valeriy, Volchok Denys

Le but de travail consiste en représentation de l’influence des données initiales indéfinies sur la conception des systèmes. Nous proposons d’utiliser les ensembles flous comme l’ ambiguïté. En guise de l’objet de calcul nous utilisons la ferme complexe

Keywords: ferme complexe, les données initiales indéfinies, les nombres flous

 
Implementat de Matrix Rom
© 2023 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.