English
CAUTARE:
 
 
Numar curent     Arhiva     Etica publicatiei     Domenii articole     Informatii autori     Colegiul editorial     Magazin     Contact
     
  Numarul 1/2018

Volumul 9 (2018), Nr. 1 - Vizualizare numar complet

Prezent și perspective în domeniul energeticii clădirilor
Present and perspectives in the field of building energy
Prof. Ioan Boian, PhD

Încălzirea globală, asociată cu creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă, în principal de dioxid de carbon, a condus la necesitatea reducerii consumului de combustibili fosili, ca principali generatori ai schimbărilor climatice, la scară planetară. Ca urmare, au fost elaborate programe de măsuri de economisire a energiei și la nivelul Uniunii Europene, care vizează reducerea consumului de energie în sectorul clădirilor și al transporturilor. Eficiența îmbunătățită a clădirilor și înlocuirea progresivă a surselor tradiționale de energie bazate pe combustibili fosili cu energia din surse regenerabile reprezintă vectorii principali în această acțiune. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 90% până în 2050 este o țintă foarte ambițioasă, ceea ce ridică întrebări cu privire la posibilitatea de atingere a acesteia. Fezabilitatea acestui obiectiv, complet verosimilă, este demonstrată prin exemple practice și sunt prezentate câteva concluzii despre posibilele consecințe care ar trebui evitate, sau tratate cu grijă.

Global warming, associated with the increasing of greenhouse gas concentrations in the atmosphere, mainly the carbon dioxid, has led to the need of using less fossil fuels, as major generators of climate change, on a planetary scale. As a result, programs of energy saving measures have been developed at the level of the European Union too, aiming at reducing energy consumption in the buildings, and transport sector. The improved efficiency of buildings and the progressive replacement of traditional energy sources based on fossil fuels with renewable energy ones are main vectors in this action. Reducing greenhouse gas emissions by about 90% by 2050, is a very ambitious target, which raises questions regarding the possibility of reaching it. The feasibility of this target, completely verisimilous, is demonstrated through practical examples, and some conclusions about possible consequences that should be avoided or treated with care are presented

Evaluarea fluxului termic emis de agentul termic care circula printr-o conducta ingropata
Evaluation of the thermal flow from the thermal agent that flows through a buried pipeline
prof. dr. ing. Florin Iordache – UTCB-FII, drd. ing. Adrian Marin - UTCB-FII

Lucrarea are ca obiectiv identificarea unor proceduri care sa permita operarea cu usurinta asupra evaluarilor termice in cazul conductelor ingropate in sol din cadrul retelelor termice. Pentru conducta reala ingropata in sol se stabileste o conducta echivalenta caracterizata de aceeasi valoare a fluxului termic disipat insa plasata direct in mediul exterior. Se defineste si notiunea de eficienta a tronsoanelor de conduct ape baza careia se poate evalua performanta energetica a unei retele termice din cadrul sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica.

The paper aims to identify procedures that enable easy operation of thermal evaluations on pipelines buried in soil of the thermal networks. For real pipe buried in the ground it establishes a pipe characterized by the same equivalent amount of dissipated heat flow but placed directly in the external environment. It defines the notion of effective pipeline upon which it can assess the energy performance of heating systems in systems of centralized heat supply.

Challenges in achieving a high indoor air quality in an educational building
Andreea Vartires, Andrei Damian, Andrei Olariu, Andrei Istrate, Tiberiu Catalina, Elena Zorilă

Realizarea unei bune calităţi a aerului interior în şcolile existente a devenit o provocare în ultimii ani. Diverse soluţii de ventilare au fost propuse şi investigate, ca alternativă la ventilarea naturală prin deschiderea ferestrelor de către ocupanţi. În acest articol propunem o metodă simplificată dar eficientă pentru rezolvarea acestei probleme. Prin utilizarea unor fante higroreglabile încastrate în tâmplăria existentă, respectiv prin montarea unui ventilator axial de fereastră se obţine reducerea drastică a concentraţiilor de CO2 din aerul interior al unei săli de clasă (până în jur de 1200 ppm), prin comparaţie cu cazul unei săli neventilate, la care concentraţia interioară poate atinge sau depăşi 2500 ppm. Umiditatea a fost de asemenea un parametru investigat în cadrul studiului. Calculele au demonstrat că, pentru o clasă cu ocupare maximă de 30 de elevi, un debit de aer introdus de aproximativ 600 m3 /h constituie soluţia ideală

Achieving a good indoor air quality in already built schools has been a challenge during the last decades. Different solutions have been proposed as an alternative to natural ventilation by opening windows. In this article we propose a simpler approach but yet effective to solve the problem. Using hybrid ventilation between hygroscopic air vent and a window fan can reduce drastically the indoor pollution. In fact, during the experimental campaign we have measured and calculated lower CO2 levels (aprox.1200 ppm) while in the non-ventilated classroom these values were approaching 2500 ppm. The humidity was also a parameter that needed to be monitored as it can influence the indoor environment. The calculations demonstrated that for 30 pupils in a classroom an airflow of 600 m3/h is the ideal solution.

Nomograme pentru calculul simplificat de proiectare de dimensionare a barierelor acustice
Abacuses for acoustic barrier sizing during design stage
Mihai Vlad IONIȚA, Vlad IORDACHE

În mediul urban diferite aparatele de instalații menite să mențină confortul la interiorul clădirilor devin vectori de poluare acustică urbană. Barierele acustice reprezintă metoda recomandată pentru protecție la zgomotul acestor surse punctuale de zgomot. Metoda de dimensionare a barierelor acustice întalnite în mediul urban este dificil de folosit pentru astfel de surse punctiforme de zgomot. În acest studiu vom dezvolta o metodă mai simplificată de dimensionare a barierelor acustice menținând aceeași precizie caracteristică metodei clasice. Sunt construite nomograme de calcul simplificat de dimensionare a barierei acsutice care sunt utilizabile pentru diferite pozții în spațiu ale punctelor de recepție, mai multe frecvențe și mai multe înălțimi de bariere acustice. Studiul de caz prezentat în articol dovedește rapiditatea și ușurința în utilizare a acestor nomograme în dimensionarea barierelor acustice.

Cuvinte cheie: protecței la zgomot, acustica urbană, bariere acustice, nomograme 2D calcul

In urban environment, various heating ventilation and air conditioning appliances designed to maintain comfort indoors become urban acoustic pollution vectors. Acoustic barriers are the recommended method of noise protection for these noise sources. The sizing method of these acoustic barriers encountered in the urban environment is not an easy task for local noise sources. în this study we will develop a simplified method for acoustic barriers sizing, maintaining the same precision characteristic to the classical method. Simple sizing abacuses for acoustic barriers are built that are usable for different space locations of reception points, for several frequencies and several acoustic barrier heights. The case study presented in the article proves the rapidity and ease of use of these abacuses in the dimensioning of acoustic barriers.

Keywords: noise protection, urban acoustics, acoustic barriers, design 2D abacus

Parameters study of the electric power cables
Cristina Gabriela Sărăcin, Marin Sărăcin

This paper constructs a brief presentation of the electric cables, industrial connectors and cable carriers used to power electric devices. The measuring of the electric cables’ parameters has been performed with the LCR Meter Instek 6100. The obtained results verify and validate the mathematical relationships which resulted by modelling the electric cables’ parameters. The ÖLFLEX Classic, Servo and Heat electric cables are manufactured by the Lapp Group Company. They have first been tested in accordance to the factory parameters and then were subjected to drag chain and heating tests. These tests and results are presented and discussed in this paper.

Keywords: electric cable, DC and AC measurement, electrical parameters

Smogul estival și Ozonul. Studiu de caz pentru București
Summer smog and Ozone. Bucharest case study
Florinela Ardelean

Smogul fotochimic este o problemă serioasă de mediu şi determină probleme grave de sănătate locuitorilor multor zone urbane. Compuşii chimici asociaţi acestui tip de poluare şi analizaţi în această lucrare au fost oxizii de azot NOx(NO/NO2), ozonul (O3) şi compuşii organici volatili nemetanici (COVNM). S-a urmărit înţelegerea fenomenologică a unor aspecte legate de ciclul fotodinamic al oxizilor de azot, variaţia concentraţiei ozonului troposferic, în strânsă legătură cu intensitatea radiaţiei solare. În acest context, lucrarea prezintă o parte dintre rezultatele obţinute în urma unui studiu experimental efectuat în centrul unei aglomerări urbane reprezentative -Bucureşti, zonă caracterizată prin trafic rutier intens.

Cuvinte cheie: smog fotochimic, ozon troposferic, oxizi de azot, trafic rutier, radiație solară

Photochemical smog is a serious environment problem and determines serious health issues for inhabitants of several urban areas. The chemical compounds associated with this type of pollution and analyzed in this paper were Nitrous Oxides NOx(NO/NO2), ozone (O3) and non-methane volatile organic compounds (NMVOC). With this case study, the attempt was made to understand, from a phenomenological standpoint, some aspects related to the photodynamic cycle of Nitrous oxides, the variation of tropospheric ozone concentration, in strong connection to the solar radiation intensity. In this context, the paper presents a part of the obtained results following an experimental study performed downtown of a representative urban congestion - Bucharest, an area characterized by heavy road traffic.

Keywords: photochemical smog, tropospheric ozone, Nitrous oxides, road traffic, solar radiation

Cladiri reabilitate termic – Consecinte energetice
Thermally rehabilitated buildings - Energy constellations
Prof. dr. ing. Florin Iordache, Drd. ing. Cristina Stanisteanu

Reabilitarea termica a cladirilor este implementata in scopul reducerii consumului de energie termica pe perioada sezonului rece. In lucrare se evalueaza beneficiile energetice aferente functie de gradul de reabilitare. Se prezinta insa faptul ca aceasta reabilitare termica trebuie continuata cu reabilitarea instalatiei de incalzire centrala si se argumenteaza cu valori concrete cresterile beneficiilor energetice care rezulta in consecinta. Rezultate sunt prezentate numeric in tabele si totodata grafic, pentru a se intelege cat mai clar dependenta beneficiilor energetice de cele doua categorii se reabilitari termice.

Cuvinte cheie: reabilitare termica, consum, beneficii

Thermal rehabilitation of buildings is implemented in order to reduce thermal energy consumption during the cold season. The paper evaluates energy related benefits depending on the degree of rehabilitation. It shows however that it should continue with the rehabilitation of thermal rehabilitation of central heating installation and argue with actual energy benefits resulting increases accordingly. Results are presented in tables and also numeric chart, to understand more clearly the benefits of energy dependence of the two thermal rehabilitation categories.

Keywords: thermal rehabilitation, consumption, benefits

 
Implementat de Matrix Rom
© 2023 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.