English
CAUTARE:
 
 
Numar curent     Arhiva     Etica publicatiei     Domenii articole     Informatii autori     Colegiul editorial     Magazin     Contact
     
  Numarul 3/2017

Volumul 8 (2017), Nr. 3 - Vizualizare numar complet

Despre relaţia confort ambiental – calitate a aerului – permeabilitate la aer a construcţiilor
About the relationship environmental comfort - air quality - air permeability of buildings
Carmen MÂRZA, Georgiana CORSIUC

Confortul ambiental este o noţiune complexă, care ţine cont de o serie de factori obiectivi şi subiectivi. De aceea, aprecierea este dificilă şi se face pe baza unor indici care cuantifică senzaţia momentană dar şi cea cumulată la expunerea în timp îndelungat. În această lucrare, după o prezentare generală privind microclima încăperilor, autoarele detaliază aspecte privind modul în care calitatea aerului influenţează sănătatea şi eficienţa oamenilor în activităţile pe care le desfăşoară. De asemenea, se fac referinţe la delimitarea anumitor tipuri de clădiri în funcţie de modul de asigurare a confortului ocupanţilor.

Cuvinte cheie: confort ambiental, calitatea aerului, sindromul clădirilor etanşe

Environmental comfort is a complex concept, which takes into account a series of objective and subjective factors. Therefore, the assessment is difficult and it is based on indices that quantify the momentary sensation but also the cumulative one for the exposure in a long time. In this paper, after an overview on the indoor microclimate, the authors present aspects regarding how the air quality affects people's health and their efficiency in the performed activities. Also, references are made to the delimitation of certain types of buildings according to the way in which the confort occupants is assured.

Keywords: environmental comfort, air quality, tight building syndrome

Combined effect of the local discomfort parameters – research methodology
Balázs ANDRÁS, László KAJTÁR

The relation between human beings and buildings is continuously re-evaluated, due to the continuous evolution and new findings in ergonomics, psychology and other research fields, as well as due to the high number of influencing parameters. One of the main conditions of human comfort is the achievement of the thermal comfort. The most widely used mathematical model describing the human thermal comfort is the PMV model. The local discomfort parameters are complementary to the PMV model. The separate effect of the discomfort parameters are known, but their combined effect is unknown. The purpose of this paper is to present the preliminary findings of a research which analyses the human response to the combined effect of the draught and the hot wall. The measurements were conducted at the Budapest University of Technology and Economics Department of Building Services and Process Engineering in the Macskásy thermal comfort chamber. The results of the paper are as follows: the presentation of the measured parameter groups which influence the thermal comfort; the evaluation of the thermal comfort under various draught and hot wall conditions; the presentation of the methodology for evaluating the human response on the combined effect of the hot wall and the draught.

Keywords: Thermal comfort, Draught, Radiant thermal asymmetry, Local discomfort parameters

Sisteme de concentratoare de radiație solară, componente importante în viitoarele sisteme de valorificare a energiei solare (elemente orientative în acțiunea de proiectare a sistemelor de valorificare a energiei solare)
Systems of solar radiation concentrators, important components in the future solar energy systems (indicative elements in the design of solar energy recovery systems)
Drd. ing. I.C. COTOROBAI, Prof. dr. ing. Theodor MATEESCU, Conf. dr. ing, Victoria COTOROBAI

Una dintre resursele energetice primare disponibile în cantități mari, curate, inepuizabile la scara timpului este energia solară. Până în prezent s-au imaginat și realizat sisteme de conversie a energiei solare în energie termică, electrică, sau de cogenerare a energie termică sau electrică. Acestea utilizează fluxul radiației solare incident natural pe suprafața de captare sau apelează la tehnici de creștere a fluxului energetic solar incident pe o suprafață de captare de interes, respectiv sisteme de concentrare a radiației solare. Sistemele cu concentrare a radiației solare utilizate pe scară largă până în prezent au folosit oglinzile, cilindro/parabolice sau tip disc, fixe sau deservite de sisteme mecanice de orientare dar descoperirile fizicii cuantice și-au pus ampreta și pe acest domeniu. Reducerea suprafeței necesare de amplasare și respectiv perfecționarea sistemelor de conversie, de concentrare și de integrare multiplă (mai multe resurse; mai multe forme de energie generate; integrare în clădiri) este o direcție prioritară a cercetării actuale. In lucrare se realizează o trecere în revistă a tehnologiilor actuale de concentrare a radiației solare în scopul facilitării activității de proiectare a sistemelor de valorificare.

One of the primary energy resources available in large, clean, inexhaustible quantities at times is solar energy. So far, solar energy conversion systems have been imagined and realized in thermal, electric, or cogeneration of heat or electricity. They use natural incident solar radiation flux on the capture surface or resort to techniques for increasing the incident solar energy flux on a capture surface of interest, namely solar radiation concentration systems. Solar systems that have been widely used so far have used mirrors, cylindro / parabolic, or disc type, fixed or serviced by mechanical guidance systems, but the quantum physics discoveries have also stood out in this area. Reducing the required surface for the location and improvement of conversion, concentration and multiple integration systems (more resources, multiple forms of energy generation, integration in buildings) is a priority direction of current research. The paper reviews the current technologies of solar radiation concentration in order to facilitate the design of recovery systems.

Măsurarea permeabilității la aer a unei clădiri individuale cu arhitectură modernă
Airtightness measurement for a modern architecture individual house
Răzvan Mihai VIZITEU, Vlad IORDACHE

De-a lungul timpului au fost realizate foarte multe studii experimentale de permeabilitate la aer a cladirilor peste tot in lume (Statele Unite ale Americii, Franta, Grecia, Finlanda, Spania, Italia, Australia, Canada) in scopul pe de o parte al determinarii valorii permeabilitatii la aer a cladirilor respective si pe de alta parte al ierarhizarii cladirilor la infiltratiile de aer exterior. In contextul actual general, observam dezvoltarea de noi tipologi de cladiri (eficiente energetic, pasive energetic, active energetic, ecologice, verzi, AAA, Bream, LEAD, cu terase verzi, cu fatade verzi sau cu sere incluse in cladire). Aceste tipuri de cladiri au caracteristici specifice (instalatii de ventilare cu recirculare a aerului, schimb de aer intre sera si interior, si altele) iar metoda clasica de determinare a permeabilitatii la aer s-ar putea sa nu fie aplicabila pentru orice tipologie de cladire. In acest studiu vom analiza experimental aplicabilitatea unor masurari experimentale clasice de permeabilitate al aer (metoda suprapresiunii) pentru o cladire cu spatiu solar interior cladirii.

Cuvinte cheie: permeabilitate la aer a clădirii ; măsurări experimentale ; casă din structură lemn

Building air permeability is a very important parameter due to its high influence on both the HVAC design and studies on indoor acoustic comfort or indoor environment quality. Many experimental studies were performed worldwide (USA, France, Greece, Finland, Spain, Italy, Australia, Canada) in order on one hand to determine the building air permeability and on the other hand to classify buildings with respect to their façade air infiltration. Nowadays, many new typologies of buildings are developed (energy-efficient buildings, passive and active energy buildings, ecological buildings, green buildings, AAA, BREEAM, LEAD buildings, with green terraces, green facades or with greenhouses included). These types of buildings have specific characteristics (ventilation installations with air recirculation, air exchange between greenhouse and indoor, and others) and consequently, the classical method of determining air permeability might not be applicable for these new building typologies. In this experimental study we will analyze the applicability of the classic air permeability experimental measurements (pressurization method) for a building with greenhouse included inside the building.

Keywords: Building air permeability; experimental measurements; wood structure house

Media orară de strălucire a soarelui în Timişoara şi energia electrică produsă de panourile fotovoltaice
The hourly average of sunshine in Timisoara and electricity produced by photovoltaic panels
Ștefan PAVEL, Ioan Silviu DOBOȘI, Daniel STAN, Gabriel FISCHER-SZAVA

O evaluare obiectiva şi corectă a eficienței unui sistem pentru producerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice poate fi realizată printr-o monitorizare permanentă a parametrilor electrici pe o durată mai lungă de timp (ex.: 1 an) şi corelarea rezultatelor cu distribuția solară a zonei geografice, intensitatea şi numărul de ore de strălucire a soarelui pe cer, condițiile atmosferice specifice dar și luȃnd ȋn considerare elemente de calcul tehnico-economic. Conform studiului prezentat ȋn lucrare, o instalație cu panouri fotovoltaice în Timișoara, cu putere instalată de 50kW poate produce energie electrică estimată la 55629 kWh/an, care acoperă ȋn mare parte consumul unei locuinţe etalon , estimat la 85091 kWh/a).

Cuvinte cheie: energie electrică, panouri fotovoltaice, intensitate radiaţie solară, eficienţă

An objective and more accurate assessment for the efficiency of a photovoltaic electric system can be achieved through continuous monitoring of electrical parameters for a long period of time (1 year) and correlating the results with the local weather conditions related to the sun: geographic solar distribution, intensity and number of hours of sunshine on the sky, other random weather conditions and, finally, taking into account all the technical-economic details specific for the domain. According to the study presented in the paper, an domestic photovoltaic system in Timisoara, with 50 kW instaled power, can produce a considerable amount of energy (55.629 kWh/year) that can cover largely the consumption of a standard housing, estimated at 85.091 kWh/ year.

Keywords: electricity, photovoltaics panels, solar radiation intensity, efficiency

Analiză de decizie multicriterială ca metodă de selecție a sistemelor de ventilare pentru case de locuit individuale
Multiple-criteria decision analysis as a method of ventilation system selection in individual residential houses
Mag. Pîcălău Evgheni, Conf. univ. dr. Vera Guţul

Lucrarea prezintă o comparație a diferitelor sisteme de ventilare utilizate în case particulare, folosind metoda de analiză multicriterială. Rezultatul principal al lucrării constă în evaluarea cantitativă a tuturor sistemelor de ventilare în conformitate cu criteriile de evaluare ale utilizatorilor și crearea unui instrument practic pentru consumatori pentru o selecție rapidă a sistemului de ventilare optim în case individuale în conformitate cu setul lor de criterii și priorități.

Cuvinte cheie: sistem de ventilare în case particulare, analiza multi-criterială, criterii de evaluare

The paper provides a comparison of different ventilation systems used in individual residential houses using multiple-criteria decision analysis as a method. The main result is a quantitative assessment of all the systems according to the end-users evaluation criteria and the development of a practical tool for consumers for a quick selection of an optimal ventilation system in individual residential houses according to their unique set of evaluation criteria and priorities.

Keywords: ventilation system in private houses, multi-criteria analysis, evaluation criteria

Recircularea apei calde menajere în clădiri publice. Confort și economie de apă vs. Economie de energie
Domestic hot water recirculation within public buildings. Confort and water saving vs. Energy savings
Ing drd. Szilveszter-Zoltan Geyer Ehrenberg

Întotdeauna încercăm să economisim energie la sistemele de încălzire și răcire a clădirilor, dar adesea subiectul Apei Calde de Consum este tratat superficial. Un exemplu bun este chiar și directiva europeană EC641/2009 care tratează tematica pompelor de circulație fără etanșare mecanică, unde pompele de recirculare Apă Caldă de Consum sunt doar amintite. Prezenta lucrare abordează comparația teoretică a unui sistem de alimentară Apă Caldă de Consum al unui hotel. Comparația este realizată între sistemul cu și fără recirculare. O analiză mai detailată, incluzând și o analiză detailată a Cost Ciclu de Viață și set de recomandări va fi subiectul unei lucrări viitoare, bazate inclusiv pe măsurători.

Cuvinte cheie: economie de apă, confort, apa caldă menajera, economie de energie

We always look to save energy over the heating and cooling of a building, but often the Domestic Hot Water is overlooked, as being considered a minor fact. A good example is, that even EC641/2009 treating the issue of circulating pumps is not considering important the DHW recirculating pumps. The paper is building up a theoretical comparison between a Domestic Hot Water system annual cost on system losses with and without recirculation. A deeper study over Life Cycle Cost analyse and improvement recommendation will be the subject of a more detailed study later. This will include also measured data proving theoretical calculations.

Keywords: Water saving, Comfort, Domestic Hot Water, Energy Saving

Analiza numerică a câmpului de viteze şi temperaturi întro secţiune transversală a unei conducte eliptice în cazul convecţiei forţate a căldurii în regim laminar
The numerical analysis of the field of speeds and temperatures in a cross section of an elliptical pipe in the case of heat forced convection in the laminar regime
Ş.L. dr. Ing. Anton IOSIF

Această lucrare prezintă rezultatele numerice obţinute cu Metoda Reciprocităţii Duale la soluţionarea ecuaţilor de tip Poisson care se utilizează la calculul vitezelor şi temperaturilor în anumite puncte din interiorul unei conducte de secţiune eliptică prin care se deplasează un fluid în cazul convecţiei forţate a căldurii în regim laminar.

Cuvinte cheie: conductă, secţiune eliptică, convecţie căldurii în regim laminar, flux de căldură, analiză numerică, metoda reciprocităţii duale.

This paper presents the numerical results obtained through the Dual Reciprocity Method for solving. Poisson type equations which are used for calculus of velocity and temperature in certain points inside a circular duct with fluid flowing through, in the case of forced convective heat flow in the laminary regime. For validation of the results obtained with the Dual Reciprocity Method it was necessery to compare them with the analytical ones.

Keywords: pipe, elliptical section, heat convection in the laminar regime , heat flow, numerical analysis, reciprocity dual method

Analiza dinamică la acțiunea seismică a unei structuri îngropate pentru transportul apei
Dynamic analysis of the seismic action of underground structure to water transport
Ancaș Ana Diana, Mihai Profire, Marina Verdeș, Vasilică Ciocan

Creșterea performanțelor de funcționare și operabilitate a rețelelor urbane vitale presupune și studiul comportării structurilor îngropate pentru transportul apei, la dezastre naturale de tipul cutremurilor de pământ. În literatura de specialitate sunt formulate diverse modele și metode de calcul pentru determinarea răspunsului acestui gen de structuri, bazate pe dinamica mediilor continue și a interacțiunii structură – masiv de pământ. Cea mai utilizată metodă dinamică de analiză care oferă posibilități destul de mari pentru luarea în considerare a conlucrării între structură și masivul de pământ înconjurător, este metoda elementelor finite. Lucrarea de față dorește să prezinte o metodologie de calcul dinamic la acțiune seismică, pentru determinarea răspunsului unei structuri îngropate, care să cuprindă toate elementele de calcul de care trebuie să se țină cont în proiectarea sa.

Cuvinte cheie: acțiune seismică, infrastructură critică, structură transport apă

Increased operating performance and operability of networks and behavior study assumes vital urban structures buried water conveyance to natural disasters such as earthquakes. In the literature they are formulated various models and calculation methods for determining the response of this kind of structure, dynamics based on continuous media and interaction structure - solid ground. The most common method of analysis offering potential dynamic enough to consideration of cooperation between the massive structure and the surrounding land is finite element method.This paper aims to present a methodology for calculating dynamic seismic action to determine the response of a buried structure, encompassing all computing elements that must be taken into account in its design.

Keywords: seismic action, critical infrastructure, water transport structure.

Schimbatoare de caldura – regimuri de exploatare. Aspecte termice si energetice
Heat exchangers - operating regimes. Thermal and energy aspects
Prof. dr. ing. Florin Iordache – UTCB-FII

In lucrare se urmareste identificarea relatiilor operationale care ofera posibilitatea stabilirii starii constructive functionale a schimbatoarelor de caldura, echipamente de transformare a parametrilor fluxului termic transferat. Pornind de la bilantul termic in regim stationar al acestor echipamente se prezinta principalele grupuri de parametrii care reflecta starea functionala a schimbatoarelor de caldura si se fac referiri la posibilitatile experimentale de evaluare a acestora. Mai mult in lucrare se incearca simularea unor regimuri de exploatare curente si se stabilesc corelatii intre potentialele termice la bornele schimbatorului si fluxurile termice transferate si coeficientii de transfer termic global. Simularea contine si analiza situatiilor in care debitele de agent termic sufera modificari si de asemenea se fac corelatii cu fluxurile termice transferate si coeficientii de transfer termic global.

The paper aims to identify operational relationships which offer the possibility of establishing constructive and functional status of heat exchangers, equipment transformation parameters of transferred heat flow. Starting at steady state heat balance of such equipment presents the main groups of parameters that reflect the functional state of the heat exchangers and are referred to the possibilities their experimental evaluation. More, in this work is attempted the simulation current exploitation regimes and establish correlations between thermal potential across heat exchanger and thermal transfer flows and overall heat transfer coefficients. Simulation and analysis contains situatioms that are modified heat flows and also correlations with heat flow are transferred and global heat transfer coefficients.

Calculul coeficientului de rugozitate pentru un colector de canalizare in conditii de laborator
Calculation of the rugozitance coefficient for a laboratory conditioning landscape collector
Elena IATAN, Daniela TEODORESCU, Alexandru IATAN,

Pentru conducte de canalizare de cele mai multe ori se utilizează valori ale coeficientului de rugozitate date de producătorul conductelor, valori care se referă la conducte noi, fără depuneri şi care evacuează apă curată. Pentru calcule de proiectare ASCE recomandă o valoare a coeficientului de rugozitate din formula lui Manning egal cu 0,013 faţă de 0,010 care este o valoare tipică pentru conductele noi de canalizare. Lucrarea de fata își propune sa stabilească o procedura pentru a calcula coeficientul de rugozitate din formula lui Mannimg, in cazul curgerii apei curate peste o frontiera cu depuneri consolidate.

Cuvinte cheie: colector de canalizare, coeficient de rugozitate, viteza de frecare

Sewage pipelines are most often used with roughness coefficients given by the pipe manufacturer, values that refer to new pipelines without deposits and which evacuate clean water. For design calculations ASCE recommends a roughness coefficient value in the Manning formula equal to 0.013 vs. 0.010 which is a typical value for new sewer pipes. The present paper aims to establish a procedure for calculating the roughness coefficient in the Mannimg formula, in the case of the flow of clean water over a boundary with consolidated deposits.

Keywords: sewer collector, roughness coefficient, friction speed

 
Implementat de Matrix Rom
© 2023 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.